نشست کشوری تدوین لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد طی روز سه شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم آذرماه سال جاری در محل وزارت کشور برگزار گردید.

این جلسه باحضور نمایندگان منتخب سازمانهای مردم نهاد از سراسر کشور ، نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت کشور و همچنین سازمانهای مردم نهاد عضو گروه تدوین قانون ، به مدت دو روز برگزار شد.

 در روز اول نشست کلیات متن پیشنهادی مشتمل بر 10 ماده ، مورد بررسی قرار گرفت و پس از موافقت حاضرین، کلیه مواد لایحه بررسی شدند و نظرات موافق و مخالف در مورد هریک از مواد لایحه در جلسه مطرح گردید و متن نهایی براساس نظر اکثریت تنظیم شد.

لازم به ذکر است متن نهایی لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد ، مشتمل بر تعداد  10 ماده و 9 تبصره تنظیم  شده است .

برای مشاهده متن نهایی لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد ؛  اینجا  کلیک نمایید.