انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت کشور طی روز چهارشنبه 11 مرداد ماه 96 در محل وزارت کشور ، برگزارشد.
پس از برگزاری انتخابات ، "آقای محمد تقی چراغچی باشی آستانه" با کسب اکثریت آرای حاضرین ، بعنوان نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت کشور ، انتخاب گردید.

براساس اطلاعیه وزارت کشور که در تاریخ 11/3/96 در روزنامه ایران منتشر شده است ، پنجمین دوره انتخابات "تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات های نظارت شهرستان ، استان و کشور"  در مرداد ماه سالجاری در سراسر کشور  برگزار خواهد شد.