شورای فرهنگ عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی،روز 22 مرداد را بعنوان "روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی" تصویب نمود. این مصوبه به شماره 194588 درتاریخ 11آبان ماه سال جاری ازسوی شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردیده است و از سال آینده درتقویم رسمی کشور درج خواهد شد.