اطلاعات تماس

انجمن حمایت از مصرف کنندگان
انجمن حمایت از مصرف کنندگان
21013
وزارت کشور
حقوق مصرف کنندگان و شهروندی
ملی
آشنایی و آگاه نمودن مصرف کنندگان نسبت به حقوق و وظائف قانونی آنان
ارائه راهکار و همکاری باسازمانهای دولتی و غیر دولتی در راستای تدوین قوانین و مقررات و رعایت حقوق مصرف کنندگان- ارگزاری همایش و سمینارها جهت آگاهی و آشنا نمودن مصرف کنندگان- اطلاع رسانی از طریق نشریه، بروشور و .. مشاوره به دستگاه های دولتی و واهدهای تولیدی و خدماتی بمنظور آشنایی از نیاز مصرف کنندکان و رعایت حقوق آنان در فرآیند ها مختلف تولید و عرضه.
مصرف کنندگان
وزارت بهداشت، بازرگانی، کشاورزی، استاندارد، محیط زیست، صنایع
آدرس تلگرام anjomanhemayat@
تهران، خ ستارخان بین توحید و باقرخان کوچه اکبریان آذر پ 4 ط 4