اطلاعات تماس

جمعیت احیای انسانی کنگره 60
جمعیت احیای انسانی کنگره 60
18384
وزارت کشور
پیشگیری و راهنمایی درمان اعتیاد
ملی
فعالیت های اجتمایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد
فعالیت در بیش از 20 استان در زمینه راهنمایی درمان اعتیاد
-
ستاد مبارزه با مواد مخدر
www.congress60.org
میدان هفتم تیر خیابان بهار شیراز سهروردی جنوبی پلاک 3 کنگره 60