اطلاعات تماس

کانون ناشنوایان ایران
کانون ناشنوایان ایران
486
وزارت کشور
امور فرهنگی ، اجتماعی ، آموزشی ، حقوقی (ارتقای مهارتهای افراد ناشنوا)
ملی
حمایت مادی و معنوی از اشخاص ناشنوا و کم شنوا از طریق هرگونه اقدام در حدود قوانین موضوعه کشور و در موارد لازم پیشنهاد وضع قوانین جدید، انجام هرگونه اقدام در راستای تحقق حقوق اعضا و ناشنوایان کشور و تلاش مستمر برای بهبود وضعیت و پیشرفت کیفیت زندگی آنان در همه زمینه ها.
1- تهیه و ارائه پیشنهاد و طرحهایی برای حل مسائل آموزشی ناشنواها از خردسالی تا پایان دوره آموزش عالی در جهت ارتقاء سطح کیفی ناشنوایان و کم شنوایان.
2- کمک به ارتقاء سطح معلومات عمومی اشخاص ناشنوا و کم شنوا همچنین تقویت روحیه اعتماد به نفس در آنها.
3- کمک به حل مشکل استخدام و اشتغال اشخاص ناشنوا و کم شنوا در بخشهای خصوصی و دولتی.
4- کمک به رفع مشکل ارتباطی اشخاص ناشنوا و کم شنوا در سازمانهای اداری و انتظامی و قضایی و آموزش و ... با اعزام رابط (مترجم) زبان اشاره.
5- شناسایی افراد ناشنوا و کم شنوا و توانایی های این اشخاص به منظور ارتقاء فرهنگ سازی در جامعه و شناخت بیشتر برای رفتار مناسب با اشخاص ناشنوا و کم شنوا.
6- ایجاد اتحاد، همدلی، همفکری، خودباوری و همکاری هرچه بیشتر بین سازمانهای مردم نهاد ناشنوا و کم شنوا در سطح کشور.
7- برگزاری همایش، سمینار، جلسات در زمینه های مربوطه به برگزاری ارتباطات کاری و فعالین های مشترک بین سازمانهای مردم نهاد ناشنوا و کم شنوا.
8- همکاری و هماهنگی با کلیه نهادها، ارگان ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی، داخل و خارج از کشور در جهت احقاق حقوق ناشنوایان، کم شنوایان و رابطین (مترجمین) زبان اشاره ای.
9- چاپ کتاب و نشریه به نام موسسه در راستای هدف کانون با اخذ مجوز لازم.
10- عقد هرگونه قرارداد جهت احقاق حقوق اعضاء با کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی داخل و خارج کشور.
11- ارائه هرگونه خدمات فرهنگی، هنری، گردشگری برای اعضای کانون وجلب کمک های مادی و معنوی از نهادهای ذیربط برای استفاده هرچه بهتر برای آنان.
12- پیشنهاد و تصویب قوانین و مقررات در هر زمینه به منظور حمایت از ناشنوایان از طریق مراجع قانونگذاری و اداری کشور.
13- ارائه طرح و برنامه در زمینه ورزش ناشنوایان و انجام هرگونه اقدام و عقد قرارداد همکاری و تعادل با فدراسیونهای ورزشی و استعدادیابی و معرفی نخبگان ورزشی و غیره به منظور پبشرفت آنان در سطح بین الملل.
ناشنوایان و کم شنوایان ایران
همه نهادها و موسسات
www.incd.ir
تهران-میدان صنعت (شهرک غرب - بلوار پاکنژاد - بلوار دریا - روبروی پارک دلاوران - خیابان موج - پلاک 11 - ساختمان کانون ناشنوایان ایران