اطلاعات تماس

مرکزتوسعه خواهرشهرهای ایران
مرکزتوسعه خواهرشهرهای ایران
13319
,وزارت کشور
توسعه بین الملی خواهرشهرهای ایران
استانی
بالفعل نمودن قراردادهای خواهر شهرهای ایران بمنظورانتقال تجارب هم افزایی بهره برداری ازظرفیت های بین دوشهر بمنظور ارتقاء سطح زندگی شهروندی
برگزاری کارگاههای آموزشی ورایزنی با دستگاهها برا ی تشریک مساعی جهت بهربرداری ازاین ظرفیت
یونسکو -یونسف- شهرداریها
شورایعالی استانها - شهرداری ها - سازمان فرهنگ وارتباطات - وزارت امورخارجه _ معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
-
تهران _خیابان انقلاب - خیابان غزالی ؛پلاک 13