اطلاعات تماس

مرکز مرمت بوم شناختی سرزمین پارس
مرکز مرمت بوم شناختی سرزمین پارس
2877
وزارت کشور
مرمت،بهسازی و احیاء اکولوژیکی اکوسیستم ها و مناظر و انجام مطالعات، برنامه ریزی و طراحی اکولوژیکی
ملی
1مرمت،
بهسازي و احياي اكولوژيكي سايتها، مناظر و اكوسيستمهاي آسيب ديده يا دچار اختلال شده و حفاظت از آنها در سطوح محلي تا ملي
2انجام
مطالعات و برنامه ريزي و طراحي اكولوژيكي در مقياسهاي محلي و منطقه اي و فرا منطقه اي
1شناسائي
اختلالات در اكوسيستم ها و معرفي موضوعات آنها به مراكز آموزش عالي و پژوهشكده ها جهت انجام پژوهشهاي علمي از طريق
دانش پژوهان و تشويق مالي دانشجويان در اين راستا و بكارگيري پژوهشهاي انجام شده 2استفاده
از پتانسيل هاي ساير سازمانهاي مردم نهاد
مرتبط ، مجامع و گروههاي محلي و جهت دادن به حركتها و حمايتهاي محيط زيست دوستانه براي اجرائي كردن طرحهاي مرمتي، ترويج
فرهنگ مرمت زيست محيطي و برقراري تعامل دو يا چند جانبه 3برگزاري
كارگاههاي آموزشي و احياي فرهنگهاي با ارزش تعامل با محيط
زيست پيشينيان در روستا ها و محله ها 4ايجاد
تعامل بين دانشهاي مختلف همچون محيط زيست، منابع طبيعي، طراحي محيط ريست، تنوع
زيستي، معماري ، شهرسازي و ساير علوم در برخورد با مسائل اكولوژيكي 5برگزاري
سمينارهاي علمي مرتبط و تدوين و چاپ نشريه علمي
مرتبط 6همكاري
و شركت در جلسات و نشست هاي علمي اكولوژيكي و زيست محيطي و برنامه ريزي هاي محلي و منطقه اي
فارغ التحصیلان گروههای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، معماری و شهر سازی- مسئولان برنامه ریزی و طراحی منطقه ای در سطوح محلی تا ملی- مسئولان محلی، جوامع انسانی و قومیتها و ...
سازمان حفاظت محیط زیست-سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری - سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دانشگاهها، سازمانهای آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و...
-
فارس شهرستان
شيراز به نشاني : شيرازبلوار
پاسدارانكوچه
50 پلاك 236/1