اطلاعات تماس

انجمن حاميان بانوان شريف
انجمن حاميان بانوان شريف
4441
وزارت كشور
آسيب هاي اجتماعي
ملی
حمايتي ، مشاوره ، كار آفريني ، آموزش
1. برگزاري جلسات مشاوره و كارگاه هاي آموزشي
2. كمك و حمايت از بانوان آسيب پذير جامعه
3. گروه درماني و جلسات روانشناسي
بانوان آسيب ديده و بي سرپرست جامعه
وزارت كشور ، استانداري ، شهرداري و...
www.idpcf.com
مشهد ، بلوار سجاد بين سجاد 2 و 4 مقابل خيابان ميلاد پلاك 56
051-7650400-1