اطلاعات تماس

توسعه پایدار اجتماعی بنه گز
توسعه پایدار اجتماعی بنه گز
34
فرمانداری تنگستان
رفاه اجتماعی و ارتقاء مهارت های اجتماعی
شهرستانی
الف : كليات
1 - حضور در کليه عرصه هاي فرهنگ شهروندي و توسعه اجتماعي و کليه مصاديق مرتبط با توسعه.
2 - تاکيد بر انجام فعاليت ها به شيوه کارگروهي، پويا و فعال.
3- بررسي نحوه تعامل و تسهيل ارتباط موضوع فعاليت توسعه طلبانه و فرهنگ شهروندي با دستگاه ها و نهادهاي دولتي به منظور بهره گيري صحيح از امکانات و حمايت هاي معنوي.
4- توانمندسازي جامعه با اشاعه فرهنگ شهروندي و حق توسعه اجتماعي.
5- انجام مطالعات و انجام طراحي و اجراي پروژه ها و برنامه ها در زمينه رويکردهاي مختلف شهروندي و توسعه در همکاري با دستگاه ها و نهادهاي دولتي و عمومي و خصوصي.
6- ظرفيت سازي از طريق همکاري با نهادهاي مردمي، دولتي، ملي و بين المللي در زمينه ترويج فرهنگ شهروندي و توسعه اجتماعي.
7- تبيين نقش و جايگاه سازمان هاي غيردولتي با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد آنان در فرايند حضور مشارکت جويانه شهروندان در امور اجتماعي ومرتبط با توسعه اجتماعي.
8- تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهي هاي عمومي در ارتباط با فرهنگ شهروندي و توسعه به منظور استيفاي حقوق شهروندان.
9ـ تلاش در جهت ارتقاء توسعه‌ي اجتماعي شهرستان.
10- مشاركت در برنامه‌هاي توسعه اجتماعي شهرستان.
11- ترويج راهکارهاي مشارکت شهروندي در توسعه شهرستان.
12- ارايه الگوهاي برنامه‌ريزي فرهنگ شهروندي.
13- کمک به استفاده از سرمايه اجتماعي در توسعه اجتماعي شهرستان .
14- برنامه‌ريزي و اجراي كليه اقدامات و فعاليت‌هاي مورد نياز به منظور پيشبرد اهداف مؤسسه.
حوزه آسیب های اجتماعی
-
-
-
-