بیانیه پایانی سمینار تخصصی نقش سازمانهای مردم نها در مدیریت بحران
دوشنبه 10 دي 1397
بیانیه پایانی سمینار تخصصی نقش سازمانهای مردم نها در مدیریت بحران
شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد مدیریت بحران شهر تهران" به شماره ثبت ۴۵۱۴۷ ، به عنوان اولین شبکه هماهنگی و تخصصی در موضوع مدیریت بحران می باشد که در راستای اجرای دستورالعمل شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور ، تاسیس شده است

بیانیه اولین سمینار تخصصی نقش سازمانهای مردم نهاد درمدیریت بحران "شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد مدیریت بحران شهر تهران" به شماره ثبت ۴۵۱۴۷ ، به عنوان اولین شبکه هماهنگی و تخصصی در موضوع مدیریت بحران می باشد که در راستای اجرای دستورالعمل شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد مدیریت بحران کشور ، تاسیس شده است . هدف این شبکه شامل ایجاد هماهنگی فی مابین بخش دولتی و سازمانهای مردم نهاد در مراحل ۴ گانه مدیریت بحران بوده و چشم انداز شبکه ناظربر طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران اجتماع محور در سطح شهر تهران و تعمیم آن به سایر نقاط کشور است و معتقدیم این امراز طریق همکاری و مشارکت حداکثری سازمانهای مردم نهاد و همچنین مساعدت بخش دولتی قابل تحقق خواهدبود.

شبکه هماهنگی دارای ماهیت غیردولتی و غیرسیاسی بوده و هیات موسس آن مرکب از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد هستند. اساسنامه شبکه برمبنای عضوپذیری از کلیه تشکلهای داوطلب و تاکید بر رویه های دموکراتیک استوار است و کلیه سازمانهای مردم نهاد می توانند با عضویت دراین شبکه ، درفعالیت ها و مدیریت آن مشارکت کنند. 

سمینارتخصصی نقش سازمانهای مردم نهاد درمدیریت بحران ، شروع حرکتی مبارک در جهت تحقق برنامه های توسعه رفاه و ایمنی جامعه با همکاری بخش دولتی ،مدیریت شهری و سازمانهای مردم نهاد است که با تاکید بر همکاری مستمر سازمانهای متولی مدیریت بحران و نهادهای مدنی ، کاهش مخاطرات در زندگی روزمره مردم ، تحقق فرهنگ پیشگیری و ایمنی در سطح جامعه و توانمندسازی اقشارمختلف مردم برای آمادگی و مقابله با بحران استوار است . مااعتقاد داریم افزایش آگاهی عمومی درزمینه مدیریت بحران و ارتقای میزان آمادگی مردم برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه ، باید باتاکیدبراقدامات اجتماع محور و ایفای نقش توسط نهادهای مدنی استوار باشد تانتایج حاصل از آن در سطح جامعه نهادینه شده و در بلندمدت پایدار وماندگار باشد.

حضور کلیه سروران ارجمند ، مسئولین و نمایندگان دستگاههای کشوری و لشکری ، مدیریت شهری ، مدیران سازمانهای مردم نهاد ، فعاالن اجتماعی،صاحب نظران و متخصصان که دعوت این شبکه را پذیرفتند ، افقی روشن در مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای کمک به توسعه کشور و ایفای نقش هدفمند بخش غیردولتی و اقشار مختلف مردم در مدیریت بحران ، در پیش رویمان گشوده است و امیدوار هستیم تا بسترهای همکاری فی مابین کارگروههای تخصصی مدیریت بحران و سازمانهای مردم نهاد فراهم گردیده ودر اجرای برنامههای سازمان های متولی مدیریت بحران همکاری و مشارکت نماییم.

ضمن تجلیل از حضور پربرکت شما مسئولین محترم و مدیران سازمانهای مردم نهاد، انتظار می رود شبکه هماهنگی را در محورهای زیر یاری و مساعدت فرمایید تا بتواند رسالت های خود را برابر اساسنامه در چرخه مدیریت بحران به مرحله اجرا در آورد ؛

1. ازکلیه سازمانهای مردم نهاد و موسسات غیردولتی که عالقمند به ایفای نقش در مراحل ۴ گانه مدیریت بحران هستند ، دعوت می شود تا به عضویت شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهادمدیریت بحران شهر تهران درآمده و در اجرایی نمودن اهداف شبکه ُ مشارکت کنند .

۲. از کلیه سازمانهای دولتی متولی مدیریت بحران درخواست می نماید به منظور ارتقای سطح تعامل و همکاری فی مابین بخش دولتی و غیردولتی و تداوم همکاریها در بلند مدت ، نسبت به معرفی نماینده تام االختیار برای عضویت در شورای برنامه ریزی شبکه هماهنگی اقدام نمایند.

۳. با عنایت ماهیت غیردولتی کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد و نظربه نوپا بودن شبکه هماهنگی و ضرورت حمایت بخش دولتی از این نهاد مردمی و همچنین باتوجه به اینکه فعالیت این شبکه از طریق تعامل و همکاری با بخش دولتی و غیردولتی و تعامل با اقشار مختلف مردم در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران پیگیری خواهد شد و تحقق این مهم مستلزم دراختیار داشتن محل مناسبی جهت استقرارتشکیالت اداری ، تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ، فراخوان و عضوپذیری از سازمان های مردم نهاد و برگزاری کارگاههای آموزش و توانمندسازی و ... است ، بدینوسیله از ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور ، شهردار محترم تهران و همچنین رئیس محترم سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران استدعا دارد ،دستور اقدام الزم جهت دراختیارگذاشتن یکی از پایگاههای مدیریت بحران به کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرتهران مبذول فرمایند.

باتشکر و احترام اعضای هیات مدیره و موسسین شبکه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد مدیریت بحران شهرتهران تهران هشتم دی ماه ۱۳۹۷