ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن های ﻣﺮدم نهاد ﺑﺮ اﺳﺎس بهترﯾﻦ روش های ﻣﺮﺳﻮم
جمعه 2 شهريور 1397
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن های ﻣﺮدم نهاد ﺑﺮ اﺳﺎس بهترﯾﻦ روش های ﻣﺮﺳﻮم
ﺟﺎﻣﻌﻪیﺑﯿﻦالمللی روز ﺑﻪ روز بیشتر ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیﻣﺮدمﻧﻬﺎد (ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ) در گسترش روﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ها ﭘﯽﻣﯽﺑﺮد. ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻪیﻣﺮدم ﺑﻪ درک بهتر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه