فرصتها و ظرفیتهای قانونی
دوشنبه 23 بهمن 1396
فرصتها و ظرفیتهای قانونی
شورای فرهنگ عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی،روز 22 مرداد را بعنوان "روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی" تصویب نمود.

 

شورای فرهنگ عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی،روز 22 مرداد را بعنوان "روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی" تصویب نمود. این مصوبه به شماره 194588 درتاریخ 11آبان ماه سال جاری ازسوی شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردیده است و از سال آینده درتقویم رسمی کشور درج خواهد شد.

قانون مالیاتهای مستقیم - معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد

معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد در ماده 139  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380  (اصلاحی 80/11/27) بشرح زیر پیش بینی شده است :

v     - بند " ط" ماده 139 ؛ شامل معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه . 

v     -  بند  " ی "  ماده 139 ؛ شامل معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی  و همچنین حق عضویت اعضای تشکلهای غیردولتی .

v     - " تبصره یک "   ماده 139 ؛ شامل معافیت وجوه حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی که بمنظور پیشبرد اهداف و  وظایف موسسات موضوع این ماده ، درچهارچوب اساسنامه تحصیل شود.

معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد معافیت مشروط می باشد و اعطای معافیت صرفا در صورتی انجام می شود که مقررات ذیل در فعالیت سازمان مردم نهاد  لحاظ شود :