مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی پروژه با شیوه های ارزیابی مشارکتی - محمود مرادی
دوشنبه 23 بهمن 1396
مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی پروژه با شیوه های ارزیابی مشارکتی - محمود مرادی
مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی با شیوه هی ارزیابی مشارکتی در پروژه های توسعه ای

 

مقدمه:هر برنامه یا طرح با هدف رفع تنگناها و بهبود شرایط زندگی جامعه اجرا می شود و این جامعه است که بیشترین تأثیرات را از نتایج طرح ها و برنامه می پذیرد. از آنجایی که ارزیابی بخشی از فرایند هر برنامه یا طرح است  لذا شیوه ها و ابزارهای ارزیابی باید به گونه ای باشد که بتواند واقعیت ها را توضیح دهد و این که واقعیت را چه کسی محاسبه کند مهم است.

هدف:مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی با شیوه هی ارزیابی مشارکتی در پروژه های توسعه ای

روش:  این مقاله از نوع تحلیلی است که به روش اسنادی و با استفاده از منابع نظری و تجربی تدوین گردیده است.

نتایج: از مقایسه این دو شیوه می توان نتیجه گرفت که شیوه های ارزیابی از ابتدا تا کنون چهار مرحله تکاملی را طی کرده یعنی از ارزیابی به معنای سنجش پیشرفت های فیزیکی صرف و از بیرون و کارشناس محور تا ارزیابی به معنای  شیوه ای مشارکتی، کل نگر و انعطاف پذیر تکامل یافته است تا جایی که امروزه ارزیابی را ابزار تحلیل توسعه پایدار می دانند.

همچنین با توجه به مشارکتی بودن (دخالت همه ذینفعان و ذیربطان در برنامه) کل نگر، انعطاف پذیر بودن و نسبت مستقیم با توسعه پایدار، شیوه های ارزیابی مشارکتی مناسب تر، کارآمدتر و ماندگارتر است. از سویی دیگر برای کاربرد و نهادینه کردن شیوه های ارزیابی مشارکتی، نیازمند هم اندیشی سازمان های دولتی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های مردم نهاد در قالب همایش ها، جلسات مداوم، کارگاه های آموزشی و رسیدن به دیدگاه های فرا رشته ای و رفع موانع حقوقی و اقدامات عملی هستیم.

 

  دانلود مقاله مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی پروژه با شیوه های ارزیابی مشارکتی