نقش داوطلب در سازمانهای مردم نهاد- دکتر صفیه شهریاری افشار
دوشنبه 23 بهمن 1396
نقش داوطلب در سازمانهای مردم نهاد- دکتر صفیه شهریاری افشار
با توجه به تفاوتهاي موجود در مفاهيم ” داوطلب “ و ” فعاليت داوطلبانه “ براي مردم و نيز اهميت فعاليتهاي داوطلبانه در سازمانهاي غير دولتي و تشكلهاي مردمي ، به معيارها و شاخصهايي جهت شناسايي و تعريف اين فعاليت ها محتاج هستيم.

 

نقش داوطلب در سازمانهای مردم نهاد- دکتر صفیه شهریاری افشار

 در سر تا سر دنيا، گروههاي وسيعي از مردم وقت خود را صرف فعاليتهاي داوطلبانه مي كنند. انگيزة تمامي اين افراد صرف نظر از نوع فعاليتشان، كمك به ديگران و در عين حال كسب بعضي منافع مادي يا معنوي  است.

 با توجه به تفاوتهاي موجود در مفاهيم ” داوطلب “ و ” فعاليت داوطلبانه “ براي مردم و نيز اهميت فعاليتهاي داوطلبانه در سازمانهاي غير  دولتي و تشكلهاي مردمي ، به معيارها و شاخصهايي جهت شناسايي و تعريف اين فعاليت ها محتاج هستيم.

معيار هاي زير در عين حال كه تمامي فعاليتهاي داوطلبانه در سراسر دنيا را در بر مي گيرند، از سوی دیگر ما را قادر مي سازند تا بين فعاليت هاي داوطلبانه واقعي و ساير رفتارهايي كه “ داوطلبانه” جلوه مي كنند، تمايز قائل شويم. 

-  علت اولية فعاليت هاي داوطلبانه، كسب امتيازات مادي نيست. با اين حال سازماني كه فعاليت داوطلبانه براي آن انجام مي شود بايد مخارج قانوني تحميل شده بر فرد داوطلب در هنگام اجراي فعاليت داوطلبانة خود را جبران كند. اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است كه مانع از هزينه كردن پول توسط داوطلب شده، و همچنین باعث مي شود افراد كم بضاعت هم بتوانند در فعاليت داوطلبانه مشاركت كنند.

-  فعاليت داوطلبانه با ميل و ارادة اشخاص  به صورت خود جوش صورت مي گيرد و “تمايل شخصي” ، اصل بنيادي هر فعاليت داوطلبانه است. در ديگر فعاليتها ، فشارها و نيروهايي كه از طرف سایرین وارد مي شود و يا حس تعهد و التزام اجتماعي، آنها را وادار به فعاليت مي كند.

اين معيار باعث متمايز شدن فعاليتهاي داوطلبانة اصيل از فعاليت هايي كه  جبر خارجي باعث انجام آنها است، مي شود. براي مثال دولت به مردان جوان اين شانس را مي دهد كه بتوانند به جاي سربازي در  خدمات عام المنفعه و داوطلبانه شركت كنند. در اين حالت با يك فعاليت داوطلبانة اصيل و خودجوش مواجه نيستيم.

-  سود و نفع فعاليت داوطلبانه به شخص ديگري غير از داوطلب(يعني فرد “كمك جو”) مي رسد.  پافشاري روي اين مطلب كه فعاليت داوطلبانه صرفاً در قالب سازمانها ( غير انتفاعي و يا خصوصي) صورت  گيرد، نادرست است و بسياري از فعاليتها كه بطور غير رسمي بين دوستان و همسايگان اجرا مي شود، قطعاً در تعريف فعاليتهاي داوطلبانه قرار مي گيرد.

 همچنين فعاليت داوطلبانه نبايد الزاماً مداوم و مستمر و طولاني مدت تلقي شود و بسياري از فعاليت هايي كه در مقياس محدود و يا كوتاه مدت صورت مي گيرند ، نيز داوطلبانه هستند. مردمي كه وقت و يا پول خود را صرف فعاليت هاي داوطلبانه كرده اند اظهار داشته اند كه رضايت خاطر و اشتياقي كه بدست آورده اند ، بيش از هزينه (زماني و مالي) است كه پرداخت كرده اند.

 كار داوطلبانه :

     - موجب مي شود كه شما فرد نيازمندي را درك كنيد.

     - مهارت هاي جديدي به شما مي آموزد.

     - قسمتي از منافعي كه جامعه به شما رسانده است را به جامعه برمي گرداند.

     - مي تواند به شما در حل بعضي از مشكلاتتان كمك كند.

     - كمك مي كند تا شما مردم جديدي را ملاقات كنيد و موانع حاصل از سوء تفاهم ها و بي  اطميناني ها و ترسها را بشكنيد.

     - مي تواند ارتباطي ايجاد كند كه به شما در شغل و آينده تان كمك كند.

     - اهداي كمك سبب مي شود آنان كه بيشتر دارند، قسمتي از سهم خود را با آنها كه كمتر دارند شريك شوند.

ممكن است از خود بپرسيد كه در اين دنياي وسيع، كمك ناچيز من چه تغييري مي تواند ايجاد كند؟

 هيچ فردي به تنهايي نمي تواند مشكلات اين دنيا را حل كند، اما همان كار كوچك شما مي تواند در يك گوشة اين دنيا (كه ممكن است از محل شما به كلي دور باشد)، فضايي شاد و سالم و ايمن براي مردمي كه به كمك شما نياز دارند ايجاد كند.

هر يك از ما مي توانيم فردي را آموزش دهيم، تخريب شده اي را بسازيم، ظرفي را پر كنيم، پاركي را تميز كنيم،،و اين است كه براي دنيا ارزش دارد.

در واقع يكي از ارزشمند‌ترين سرمايه‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد و خيريه ، فعاليت و مشاركت داوطلبانه افرادي است كه وقت، مهارت و تخصص خود را بدون هيچ چشم داشتي در اختيار اين سازمان‌ها قرار مي‌دهند