بخشنامه مقررات موسسات خیریه
دوشنبه 23 بهمن 1396
بخشنامه مقررات موسسات خیریه
درخصوص ممنوعيت جمع آوري كمك هاي مردمي درسطح معابر عمومي توسط موسسات خيريه و عام المنفعه و حسب گزارشهاي واصله...

 

احتراما پيرو نامه شماره 60830  مورخ12/5/94  درخصوص ممنوعيت  جمع آوري كمك هاي مردمي درسطح معابر عمومي توسط موسسات خيريه و عام المنفعه و حسب گزارشهاي واصله از  مراجع انتظامي مبني بر عدم رعايت ممنوعيت مذكور و بروز تخلفات و سوءاستفاده از عنوان بيماران و نيازمندان توسط برخي از افراد و موسسات ، باتوجه به اينكه  مسائل و مشكلات موجود دراين حوزه  ناشي از خلاء مقررات و عدم وجود وحدت رويه در اعمال نظارت هدفمند برفعاليت موسسات خيريه مي باشد و مي بايست رويه واحدي از سوي دستگاههاي اجرايي كشور در تعامل با اين موسسات مدنظر قرار گيرد،  شايسته است دستور فرمائيد موارد ذيل باقيد فوريت در دستور كار قرار گرفته و نتيجه اقدامات بعمل آمده حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ صدور اين نامه، جهت اقدام بعدي به اين وزارتخانه منعكس شود.

  دانلود بخشنامه مقررات موسسات خیریه