دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور، استانها و شهرستانها
دوشنبه 23 بهمن 1396
دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور، استانها و شهرستانها
دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور ، استانها و شهرستانها

 

در راستاي اجراي بند ت ماده يك تصويب نامه شماره 27862ت/31281 ه مورخ 8/5/84  -هيات وزيران، "دستورالعمل اجرايي  نحوه انتخاب نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور ، استانها و شهرستانها"  بشرح ذيل ابلاغ مي گردد :

ماده يك  : كليات  وتعاريف

  1. هياتهاي  نظارت : شامل  هيات نظارت كشور ، هيات نظارت استانها ، هيات نظارت شهرستانها  مي باشد كه  در بند "ت تبصره 5 ماده يك تصويب نامه شماره 27862ت/31281 ه مورخ 8/5/84 هيات وزيران" ، تصريح شده اند .
  2. دبيرخانه هيات نظارت : شامل دبيرخانه  هياتهاي نظارت  مستقر در وزارت كشور ، استانداريها و فرمانداريها  است . 
  3. نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هياتهاي نظارت : شامل يك نفر شخصيت حقيقي است كه با   راي نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد  ،  به مدت 2 سال بعنوان نماينده سازمانهاي مردم نهاد در يكي از هياتهاي نظارت انتخاب مي شود

 

 

دانلود دستورالعمل اجرايي نحوه  انتخاب نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت  كشور ، استانها و شهرستانها