دستورالعمل نحوه تاسيس و فعاليت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد
دوشنبه 23 بهمن 1396
دستورالعمل نحوه تاسيس و فعاليت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد
دستورالعمل نحوه تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشكلهاي مردم نهاد

 

درراستاي توسعه فعاليت تشکلهای  مردم نهاد و ارائه خدمات در سطح استانها و شهرها و روستاهاي كشور و همچنین بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي جامعه و تعامل باگروههای هدف ، دستورالعمل  نحوه تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشكلهاي مردم نهاد به شرح زير ابلاغ مي گردد. 

  دانلود دستورالعمل نحوه تاسيس و فعاليت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد