آئين نامه تشکل های مردم نهاد
دوشنبه 14 اسفند 1396
آئين نامه تشکل های مردم نهاد
هیئت وزیران در جلسه های 1394/12/2، 1395/1/11 و 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/8/25

 

هیئت وزیران در جلسه های 1394/12/2، 1395/1/11 و 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/8/25 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تشکل های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:

  دانلود آیین نامه جدید تشکل های مردم نهاد