آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد
دوشنبه 23 بهمن 1396
آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد
سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد.

 

(تصویب نامه شماره 27862/ت 31281 ه مورخ : 84/5/8 هیات وزیران)

وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 6176/م/77 مورخ 8/5/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
 

فصل اول ـ كلیات
ماده 1: در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به كار می روند:
الف ـ سازمان غیردولتی كه در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود، به تشلكهایی اطلاق می شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحكومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشد.
تبصره 1: عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آن می تواند به جای واژه «سازمان» در نام گذاری به كار گرفته شوند.
تبصره 2: واژه «غیردولتی» به این معناست كه دستگاههای حكومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی كه خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.
تبصره 3: اهداف غیرسیاسی در بردارنده فعالیتی است كه مشمول ماده یك قانون احزاب نگردد.
تبصره 4: اهداف غیرانتفاعی عبارتست از عدم فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضا، مؤسسان، مدیران و كاركنان سازمان.
تبصره 5: داوطلبانه به معنای مشاركت و تأسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است.
ب ـ هیئت مؤسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود كه سازمان را تأسیس می نمایند.
پ ـ پروانه فعالیت، سندی است كه توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشكیل سازمان صادر می شود.
ت ـ مراجع نظارتی مشتمل بر هیئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمانهای غیردولتی شهرستان)، هیئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمانهای غیردولتی) و هیئت نظارت كشور (مركب از معاون ذیربط وزیر كشور، نماینده شورای عالی استانها و نماینده سازمانهای غیردولتی) می باشند كه بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهای غیردولتی فرااستان، كشوری یا بین المللی با هیئت نظارت كشور خواهد بود.
ماده 2: سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد.
ماده 3: موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یكی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیكوكاری و امور خیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظائر آن یا مجموعه ای از آنها می باشد.

فصل دوم ـ‌حقوق و تكالیف
ماده 4: سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی.
ب ـ اظهار نظر و پیشنهاد راهكارهای مناسب.
1- در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی بر حسب مورد.
2- در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذیربط.
پ ـ كمك به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشریه.
ج ـ انجام هرگونه عملیات دیگر برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ ـ حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.
ماده 5: سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملكرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یادشده، حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذكور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام كند.
ماده 6: هزینه های سازمان از منابع زیر تأمین می شود: الف ـ هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.
ب ـ وقف و حبس.
پ ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه.
ت ـ حق عضویت در سازمان.
تبصره 1 ـ سازمان موظف است پیش از دریافت كمك از منابع خارجی، مشخصات منبع كمك كننده، میزان كمك و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر یك هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. موافقت دستگاه های یا شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداكثر یك ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است.
تبصره 2 ـ دریافت كمك از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانسهای وابسته به سازمان ملل، نیاز به دریافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهای یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیئت نظارت قرار می گیرد.
ماده 7: تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده 8: اساسنامه و فعالیتهای سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد.
ماده 9: سازمان موظف است امكان دسترسی بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسی نمایند. نحوه بررسی باید به گونه ای باشد كه به وظایف سازمان خللی وارد نیاید. خارج كردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی، مگر به حكم مرجع قضایی صالح، ممنوع است.
ماده 10: فعالیت سازمان در كشورهای دیگر باید با كسب مجوز كلی از مرجع نظارتی فرااستانی و ملی باشد.
تبصره 1ـ مرجع یاد شده، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظر خواهی نماید. دستگاه های مذكور ظرف حداكثر یك ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود.
تبصره 2 ـ مرجع مذكور باید حداكثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد.
تبصره 3 ـ‌ ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان، حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد.
تبصره 4 ـ شركت سازمان در مجامع بین المللی، دوره های آموزشی و نمایشگاهها، باید با اطلاع كتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد.
ماده 11: سازمان باید در فعالیتهای خود، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداری نماید.
ماده 12: سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی برخوردار است و مؤسسات مذكور مكلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده 13: سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی مكلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها رابرای شركت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند.
ماده 14: دولت مكلف است وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه كند.
ماده 15: سازمان های دولتی مكلفند زمینه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیئتهای حقیقت یاب آنها همكاری نمایند.
ماده 16: سازمان حق دارد در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی درمراجع قضائی اقامه دعوا نماید.
 

فصل سوم ـ صدور پروانه فعالیت:
ماده 17: متقاضیان تأسیس سازمان مكلفند در غیر از مواردی كه مطابق قانون، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمانهای مربوط تعیین شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند.
تبصره 1 ‌ـ دبیرخانه هیئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت كشور، استانداری و فرمانداری تشكیل می شود.
تبصره 2 ـ مسئولیت دبیرخانه هیئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت كشور، استانداری و فرمانداری می باشد.
تبصره 3 ـ اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیئت نظارت انجام می گیرد.
تبصره 4 ـ تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیئت نظارت اتخاذ می شوند.
تبصره 5 ـ صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تأیید هیئت نظارت در هیئت نظارت كشور با وزیر كشور، در هیئت نظارت استان با استاندار و در هیئت نظارت شهرستان با فرماندرا می باشد.
ماده 18: هیئت مؤسس باید دارای شرائط زیر باشند:
الف ـ داشتن هیجده سال تمام.
ب ـ تابعیت ایرانی.
پ ـ دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان درخصوص موضوع فعالیت سازمان.
ت ـ عدم عضویت در گروههایی كه بر اساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكومیت مؤثركیفری به نحوی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
تبصره: هیئت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
ماده 19: سازمانهای غیردولتی كه موضوع یا هدف فعالیت آنها مشترك است، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبكه تشكیل دهند یا به عضویت شبكه های سازمانهای بین المللی درآیند:
الف ـ حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب ـ به محرومیتهای بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محروم نشده باشند.
پ ـ به تكالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل كرده باشند.
ت ـ تابعیت آنها ایرانی باشد.
ث ـ اعضای مؤسس حداقل 5 سازمان غیردولتی ایرانی باشند.
تبصره 1 ـ انجام استعلامهای مذكور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تأسیس شبكه های سازمانهای غیردولتی لازم نیست.
تبصره 2 ـ صدور پروانه فعالیت برای شبكه های سازمانهای غیردولتی بر عهده هیئت نظارت كشور و تابع مقررات این آیین می باشد. حقوق، تكالیف و سایر مقررات شبكه های مذكور همان است كه برای سازمانهای غیردولتی پیش بینی شده است.
ماده 20: هیئت مؤسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارك زیر را حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید:
الف ـ فرم تقاضا نامه تكمیل شده.
ب ـ تصویر مدارك هویتی هیئت مؤسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولین صورتجلسه هیئت مؤسس.
ماده 21: اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعالیت.
پ ـ مدت فعالیت.
ت ـ مركز اصلی فعالیت.
ث ـ نحوه ایجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكیلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای آنها.
چ ـ صاحبان امضاهای مجاز.
ح ـ شرایط پذیرش عضو.
خ ـ منابع تأمین درآمد و دارایی.
د ـ نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان.
تبصره 1 ـ اساسنامه سازمان باید بر رأی گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آنها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هرگونه تغییر و تأثیرگذاری تصریح كند.
تبصره 2 ـ در اساسنامه سازمان باید به صراحت، نحوه ارائه گزارشهای عملكرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود و نیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود.
تبصره 3 ـ محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیئت مؤسس و بر اساس شاخصهای تقسیمات كشوری تعیین می شود.
ماده 22 ـ مرجع صدور پروانه فعالیت ـ موضوع ماده (17) این آیین نامه ـ پس از دریافت تقاضانامه سازمان، باید ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأیید یا رد تقاضا اعلام نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی كه هیئت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبی دلایل رد درخواست را به متقاضی اعلام كند.
تبصره 2 ـ چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف هر یك از دستگاه های دولتی مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذیربط نیز ضروری است.
تبصره 3 ـ هیئت نظارت مكلف است ظرف یك هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تخصصی) اقدام و آن مرجع نیز مكلف است حداكثر ظرف یك ماه نظر خود را اعلام نماید، در غیر این صورت نظر هیئت مزبور موافق تلقی می شود.
تبصره 4 ـ متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید:
الف ـ از تصمیم هیئت نظارت شهرستان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، به هیئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیئت نظارت استان، ظرف یك ماه به هیئت نظارت كشور.
ب ـ از تصمیم هیئت نظارت استان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، به هیئت نظارت كشور.
پ ـ تصمیم هیئت نظارت كشور درهر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.
ماده 23: مجمع عمومی و هیئت امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرائی سازمان می باشند و باید دارای شرائط مقرر در ماده (18) این آیین باشد.
ماده 24: سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد.
ماده 25: سازمان مكلف است هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه، هیئت مدیره، هیئت امنا و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یادشده، سازمان مكلف است وفق آیین نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.

فصل چهارم ـ نظارت:
ماده 26: وظائف مراجع نظارتی استان و شهرستان، به ترتیب در رابطه با سازمانهای غیردولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد:
الف ـ دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه.
ب ـ دریافت گزارشهای عملكرد اجرایی و مالی سالانه و درصورت لزومی موارد مقطعی.
پ ـ رسیدگی موردی به عملكرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت.
ت ـ نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه.
ماده 27: وظائف مرجع نظارتی فرااستانی و ملی در مورد سازمانهای غیردولتی عبارت است از:
الف ـ دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تأسیس سازمانهای غیردولتی با محدوده جغرافیایی فرااستانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آنها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه.
ب ـ دریافت گزارش عملكرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آنها.
پ ـ رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شكایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تأخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شكایات و اختلافات میان سازمانهای غیردولتی با استانداریها و فرمانداریها.
ت ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه.
تبصره ـ نظارت بر سازمانهای غیردولتی تخصصی توسط دستگاههای ذیربط با هماهنگی وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده 28: مراجع نظارتی موظفند درحدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این آیین نامه از سوی سازمان، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیردولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذیربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زیر را به اجرا گذارند:
الف ـ تذكر شفاهی با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت.
ب ـ تذكر كتبی با درج در پرونده با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت.
پ ـ تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه.
ت ـ تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت.
تبصره 1 ـ مراتب مذكور توسط مسئول دبیرخانه هیئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود.
تبصره 2 ـ نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده، در بخشنامه وزیر كشور كه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود،‌ تعیین خواهد شد.
ماده 29: صدور مجوز فعالیت سازمانهای غیردولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آنها به عهده هیئتی متشكل از نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت كشور،‌نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیردولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود.
تبصره ـ فعالیت سازمان های غیردولتی مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات این آیین نامه می باشد.

فصل پنجم ـ‌ سایر مقررات:
ماده 30: سازمانهای غیردولتی كه از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات جاری تاكنون ایجاد شده اند، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند، در غیراین صورت مشمول مزایا و تسهیلات این آیین نامه نمی شوند.
ماده 31: انحلال سازمان اعم از اختیاری و قهری، بر اساس مفاد ذیربط آیین نامه ثبت تشكیلات و مؤسسات غیرتجارتی ـ مصوب 1337 با اصلاحات بعدی ـ انجام می گیرد.
تبصره ـ چنانچه مدت فعالیت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قید شده باشد، پس از انقضای آن و عدم تمدید بر اساس مقررات این آیین نامه سازمان خودبخود منحل می گردد.
ماده 32: تشكلهای كارگری و كارفرمایی موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهای آموزش عالی و یا مؤسسات پژوهشی موضوع بند «ل» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی ـ مصوب 1353 ـ آموزشگاههای علمی آزاد و نیز مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس غیردولتی و سایر تشكلهای غیردولتی كه در نص قوانین جاری صراحتاً اجازه تأسیس و انحلال آنها به عهده دستگاههای دولتی واگذار شده اند، از شمول سازمان موضوع این آیین نامه خارج می باشند.
تبصره 1 ـ مرجع صدور پروانه برای سازمانهای غیردولتی تخصصی با رعایت مقررات این آیین نامه و با اخذ نظر دستگاههای ذیربط، وزارت كشور است.
تبصره 2 ـ نحوه صدور پروانه برای سازمانهای غیردولتی جوانان مطابق تفاهم نامه ای است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملی جوانان امضا شده است.
ماده 33: از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه های شماره 12608/ت 27367 هـ مورخ 9/11/1381، 34909/ت 27367 هـ مورخ 24/6/1382 و 55877/ت 29645 هـ مورخ 15/10/1382 لغو می گردند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور


اصلاحات و الحاقات آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد
تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384

متن اصلاحيه مصوب هيات محترم وزيران به شماره 29033/ت 37371 هـ مورخ 29/2/1386
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع
نامه شماره 190228/9954 هـ/ب مورخ 8/12/1385 تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت
31281 هـ مورخ 8/5/1384 به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
1- مواد (12) و (13) حذف مي گردد.
2- در بند "پ" تبصره (4) ماده (22) عبارت "مراجع صالحه قضايي " جايگزين عبارت "ديوان عدالت اداري " مي گردد.

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور


مواد الحاقي آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي
موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت كشور- وزارت اطلاعات
وزارت امورخارجه- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازان ميراث فرهنگي وگردشگري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/85 بنا به پيشنهاد شماره 32515/1 مورخ 16/12/84 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (32) آئين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي، موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/84 اضافه مي‌شود:
تبصره 3- موسسات، مراكز، كانون‌ها، بنيادها و انجمنهاي فرهنگي، ادبي، هنري، مطبوعات، چاپخانه‌ها، ناشران، خانه‌هاي فرهنگي، آموزشگاههاي آزاد، خبرگزاريها، كانونهاي تبليغاتي، فرهنگسراها و موزه‌ها و نظاير آنها كه به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- مصوب 1365 و قوانين خاص و يا مصوبه شماره 2751/دش مورخ 15/8/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اخذ مجوز از وزارتخانه ياد شده تاسيس شده يا مي‌شوند و در اساسنامه آنها وصف غيردولتي تصرح گرديده است و انجمنهاي حفاظت ميراث فرهنگي، كماكان تابع قوانين و مقررات مندرج در اساسنامه ثبت شده خواهند بود و از شمول احكام و تعاريف مندرج در اين آئين‌نامه مستثني بوده و مي‌توانند از كمك‌ها، اعانات و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و يا غيردولتي داخل كشور استفاده نمايند.
پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور

مواد الحاقي آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي
وزارت مسكن و شهرسازي- وزارت كشور – وزارت اطلاعات
هيات وزيران در جلسه مورخ 5/2/1389 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/63407 مورخ 8/12/1388 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود.
عضويت استانداران و مسئولين دفاتر نمايندگيهاي رهبري در بنياد مسكن انقلاب اسلامي و روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي و مديران كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استانها در انجمن هاي خيرين مسكن ساز از شمول تبصره 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384 مستثني مي باشد.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور