فرم ها و صورتجلسات سازمانهای مردم نهاد
جمعه 11 اسفند 1396
فرم ها و صورتجلسات سازمانهای مردم نهاد
در این بخش می توانید فرم ها و صورتجلسات سازمانهای مردم نهاد را دانلود نمایید.

 

در این بخش می توانید فرم ها و صورتجلسات سازمانهای مردم نهاد را دانلود نمایید.

 اساسنامه سازمان مردم نهاد عضوپذیر

 دانلود

 اساسنامه سازمان مردم نهاد هیات امنایی

 دانلود

 نمونه صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره

 دانلود

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

 دانلود

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه

 دانلود

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين امنایی

 دانلود

 دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

 دانلود