نام موسسه
جمعیت طرفداران ایمنی راهها
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
24124
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
بهبود وضعیت ایمنی تردد در راهها وارتقای فرهنگ ترافیکی کشور
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
بهبود وضعیت ایمنی تردد در راهها وارتقای فرهنگ ترافیکی کشور
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
بهبود وضعیت ایمنی تردد در راهها وارتقای فرهنگ ترافیکی کشور
گروه های هدف موسسه
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
www.rsss.ir
نشانی دفتر مرکزی موسسه
بالاتر از میدان ونک - خیابان برادران شریفی - پلاک 55-واحد 10