نام موسسه
انجمن پيشگامان علم وفناوري خوزستان
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
1205
مرجع صدور پروانه فعالیت
استانداری خوزستان
موضوع فعالیت موسسه
علم وفناوری دانش فزایی اموزشی
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
1- افزايش دانش بري صنعت استان به كمك متخصصين بومي 2-ايجاد همكاري و هم افزايي بازيگران عرصه علم و فناوري استان در راستاي توليد و توسعه علم و فناوري و بهره گيري از آنان در جهت رفع مشكلات استان 3- ايجاد بستر مناسب براي گسترش روابط جوانان با پيشكسوتان عرصه علم و فناوري و توسعه چرخه مديريت دانش 4-كمك به پيشبرد برنامه هاي توسعه صنعتي و دانش بنيان استان از طريق همكاري با دانشگاه ها، پارك علم و فناوري، مراكز رشد علم و فناوري و مراكز تحقيقاتي. 5- حمايت از گسترش و انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه صنعتي در بخش هاي دولتي و خصوصي 6- مشاركت در برنامه هاي توسعه ملي و استاني از طريق طرح موانع و مشكلات و ارائه راهبردها و راه كار ها. 7-كشف و شكوفايي استعدادهاي خلاق در زمينه هاي پژوهش و فناوري مورد نياز استان. 8-كوشش در جهت گسترش مرزهاي دانش و تلاش مستمر براي ارتقاي سطح دانش و پژوهش در استان. 9- بهره مندي از استعدادها و تشويق و ترغيب دانشمندان و پژوهشگران دانشگاهي و دستگاه هاي اجرايي استان در خلق آثار علمي، ادبي و هنري
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
برگزاری سمینارها و کارگاههای اموزشی و نشستهای تخصصی و مشاوره
گروه های هدف موسسه
موسسات اموزشی پژوهشی حوزه فناوری و پارکهای علم وفناوری و مراکز فنی خصوصی و دولتی و سمن های مرتبط
سازمانهای دولتی مرتبط
پارک علم فناوری و مخابرات و اداره کل فناوری اطلاعات و
نشانی سایت اینترنتی
www.STPNGO.com
نشانی دفتر مرکزی موسسه
اهواز – امانیه – خیابان دز- بین عارف ولقمان – پلاک 77 - پارک علم وفناوری خوزستان کد پستی 33131 – 61339