نام موسسه
بنیاد حامیان دانشگاه تهران
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
40286
مرجع صدور پروانه فعالیت
سازمان مردم نهاد وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
توسعه دانشگاه تهران
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
بورسیه دانشجویان و ...
گروه های هدف موسسه
سازمانهای دولتی مرتبط
دانشگاه تهران
نشانی سایت اینترنتی
utf.ut.ac.ir
نشانی دفتر مرکزی موسسه
خیابان وصال شیرازی- پلاک 50