نام موسسه
انجمن اجتماعی فصل مهر
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
83
مرجع صدور پروانه فعالیت
فرمانداری
موضوع فعالیت موسسه
حقوق شهروندی
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
آموزش شهروندان به منظور تحقق جامعه مدنی و پاسداشت حقوق شهروندی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
این موسسه بیش از 150 فعالیت متفاوت در زمینه های شهروندی از کودکان کار تا حقوق زنان گرفته و از محرومان روستایی تا آموزش اتباع و ... را در مدت چهارسال فعالیت انجام داده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت انجمن مراجعه نمایید.
گروه های هدف موسسه
عموم جامعه
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
faslemehr-behbahan.org.ir
نشانی دفتر مرکزی موسسه
خوزستان. بهبهان. خیابان عدالت. محل معمارها. کوچه جوکار. پلاک 8. کد پستی 6361814357