نام موسسه
پویش فناوران نوین
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
1735
مرجع صدور پروانه فعالیت
خوزستان
موضوع فعالیت موسسه
آسیب های اجتماعی-فضای مجازی
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
بررسی اسیب های اجتماعی در فضای مجازی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
اموزش حضوری و مجازی
گروه های هدف موسسه
جوانان
سازمانهای دولتی مرتبط
...
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
خوزستان ایذه