نام موسسه
ميثاق فجر انتصار اهواز
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
1649
مرجع صدور پروانه فعالیت
فرمانداري شهرستان اهواز
موضوع فعالیت موسسه
حقوقشهروندي
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
در حيطه حقوق شهروندي و فرهنگ سازي آن و ايجاد روحيه قانون گرايي و آموزش نحوء آيين دادرسي و با انگيزه ترغيب شهروندان به ترك اخلاق غيرمتعارف و منافي عرف اجتماعي و گسترش ذهنيت قانون جمهوري اسلامي ما حامي زندگي ما
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
در حيطه حقوق شهروندي و فرهنگ سازي آن و ايجاد روحيه قانون گرايي و آموزش نحوء آيين دادرسي و با انگيزه ترغيب شهروندان به ترك اخلاق غيرمتعارف و منافي عرف اجتماعي و گسترش ذهنيت قانون جمهوري اسلامي ما حامي زندگي ما
گروه های هدف موسسه
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه