نام موسسه
انجمن فكرآفرينان رويش
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
13950711141401
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت ورزش و جوانان
موضوع فعالیت موسسه
كسب و كار اجتماعي جوانان
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
ترويج و توسعه فرهنگ كارآفريني اجتماعي
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
ترويج، پژوهش و تسهيل گري در حوزه كسب و كارهاي اجتماعي
گروه های هدف موسسه
جوانان، كارآفرينان و علاقه مندان اين حوزه
سازمانهای دولتی مرتبط
معاونت علمي رياست جمهوري، وزارت ورزش و جوانان، وزارت كار، رفا و امور اجتماعي
نشانی سایت اینترنتی
ruyeshgar.org
نشانی دفتر مرکزی موسسه
info@ruyeshgar.org