نام موسسه
انجمن دوستی ایران و نروژ
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
38632
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
توسعه همکاریهای بین المللی
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
1-تحکیم و گسترش روابط دوستانه و برادری بین مردم دو کشور 2- پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در زمینه های فرهنگی، علمی، فنی، ادبی، هنری، اجتماعی و زمینه سازی برای فعالیتهای اقتصادی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
شناخت اجمالی زبر ساخت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نروژ - برگزاری جلسه مشترک با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - تهیه کتاب های راهنمای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی ایران و نروژ -هماهنگی جهت تهیه استقرار کیوسک اطلاع رسانی دیجیتال در نروژ -همکاری و تهیه محتوای برنامه همکاری مشهد 2017 پایتخت فرهنگی جهان اسلام و ...
گروه های هدف موسسه
مراکز فرهنگی، هنری ، اجتماعی و اقتصادی
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه