نام موسسه
خیریه حمایت از بیماران هموفیلی و اختلال انعقادی فارس
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
122
مرجع صدور پروانه فعالیت
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان جهرم
موضوع فعالیت موسسه
خیریه
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
حمایت هموفیلی و اختلال انعقادی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
همکاری با موسسه خیریه مهتا
گروه های هدف موسسه
بیماران هموفیلی و اختلال انعقادی
سازمانهای دولتی مرتبط
موسسه مهتا
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
استان فارس شهرستان جهرم