نام موسسه
جمعیت ماه
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
2811
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت ورزش و جوانان
موضوع فعالیت موسسه
فعالیت های بشر دوستانه
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
حمایت تحصیلی از دانش آموزان نیازمند
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
آموزش معیشت درمان
گروه های هدف موسسه
دانش آموزان کم برخوردار
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
اصفهان-زرین شهر-میدان انقلاب-مجتمع گلریز-طبقه اول-واحد ۳۶