نام موسسه
خانه جوان پردیس
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
102
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
جوانان
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
حمایت و کمک رسانی به جوانان
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
اموزشی فرهنگی اجتماعی
گروه های هدف موسسه
از ۱۵ الی ۳۶ سال
سازمانهای دولتی مرتبط
تمامی ادارات
نشانی سایت اینترنتی
...
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران پردیس