نام موسسه
مجمع محیط زیست نوین پایش
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
244
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
محیط زیست و حمایت از حیوانات
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
کمک به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و حمایت از حیوانات اهلی نیمه اهلی و وحشی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
اموزش و فرهنگ سازی
گروه های هدف موسسه
عموم مردم
سازمانهای دولتی مرتبط
استانداری
نشانی سایت اینترنتی
www.eairan.com
نشانی دفتر مرکزی موسسه
مازندران محموداباد خ معلم