نام موسسه
انجمن کوتاه قامتان بلندهمت نمایندگی اردبیل
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
23770
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
فرهنگی هنری ورزشی وایجادشغل دربین کوتاه قامتان
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
معرفی کوچولوهای نخبه و فعال به جامعه کوچولوهای کشور جهت رشد و تعالی و پویایی آنان ارتباط با مجامع و نهادهای داخلی و خارجی در جهت معرفی و حضور فعال و پر تلاش در فعالیت های جامعه و مشارکت اجتماعی همه جانبه برگزاری جلسات مستمر و مداوم در جهت نیازها و اعلام آن به مسئولین زیربط دولتی و غیر دولتی ارائه راهکارهای توسعه اجتماعی افراد کوچولوها به مسئولین و کمک به ایجاد مناسب فعالیت های همه جانبه بطوری که حقوق اجتماعی و فردی آنان اعضا از حالت رکورد خارج و در شرایط مساوی اجتماعی قرار گیرند. حضور در رسانه های عمومی در جهت بیان وضعیت اجتماعی، علمی و فرهنگی حضور در مسابقات مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و ...
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
فرهنگی وورزشی
گروه های هدف موسسه
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
اردبیل ایستگاه سرعین روبه روی پادگان ارتش موسسه خیریه ائمه اطهارع دفترانجمن کوتاه قامتان بلندهمت نمایندگی اردبیل