نام موسسه
سازمان مردم نهاد ملی و فراملی آسیای واحد
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
24005
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
فرهنگی ؛ علمی ؛ آموزشی و تحقیقاتی
محدوده فعالیت موسسه
ملی
اهداف موسسه
مشارکت در طرحهای دولیت ؛ وحدت ملتهای آسیایی ؛ تشکیل اتحادیه آسیایی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
طرحهای تحقیقاتی دانشگاهی
گروه های هدف موسسه
گردشگری ؛ محیط زیست ؛ مراکز علمی بین المللی
سازمانهای دولتی مرتبط
وزارت کشور ؛ وزارت امور خارجه
نشانی سایت اینترنتی
www.one-asia.org و info
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران خیابان کارگر جنوبی 09111454562