نام موسسه
ورزش طراوت بهار زندگی
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
482
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
ارتقا فرهنگ ورزشی و حمایت از افراد مستهد بی بضاعت
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
حمایت از افراد مستعدورزشی بی بضاعت .ارتقاءسطح فرهنگ و دانش ورزشی.گسترش ورزش های همگانی
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
اسیب شناسی اجتماعی و طراحی برنامه های کاهش آن.داانش افزایی مدیران و مربیان ورزشی جهت افزایش راندمان ورزشی. برگزاری همایش ها و سمینارها و کارگاه های اموزشی
گروه های هدف موسسه
ورزش همگانی .فرهنگ و دانش ورزشی ، رواتشناسی ورزش، کاهش آسیب های اجتماعی از طریق برنامه های ورزشی. اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم نسبت به تاثیرات ورزش در تمام ابعاد و امور زندگیوجامعه
سازمانهای دولتی مرتبط
استانداری تهران فرمانداری بهاستان . اداره ورزش وجوانان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی ره
نشانی سایت اینترنتی
۰۹۱۲۸۹۴۲۸۶۱
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران شهرستان بهارستان شهرنسیم شهر میدان شهیدرجایی خیابان شهید صیادشیرازی پ۱۲۰