نام موسسه
ورزش طراوت بهار زندگی
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
482
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
ارتقا فرهنگ ورزشی و حمایت از افراد مستهد بی بضاعت
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
ارتقا سطح فرهنگ و دانش ورزشی .کسترش ورزهای همگانی . نهادینه سازی ورزش در خانواده .حمایت وجذب افراد مستعد بی بضاعت و...
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
برگذاری همایش ها و سمینار ها و کار گاه های آموزشی امور ورزشی از قبیل علم تمرین،بهداشت حرکتی ،بهداشت روانی، اصول مربیگری، استعداد یابی، و مشارکت در انواع برنانه های مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی
گروه های هدف موسسه
ورزش همگانی .فرهنگ و دانش ورزشی ، رواتشناسی ورزش، کاهش آسیب های اجتماعی از طریق برنامه های ورزشی. اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم نسبت به تاثیرات ورزش در تمام ابعاد و امور زندگیوجامعه
سازمانهای دولتی مرتبط
استانداری تهران فرمانداری بهاستان . اداره ورزش وجوانان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی ره
نشانی سایت اینترنتی
۰۹۱۲۸۹۴۲۸۶۱
نشانی دفتر مرکزی موسسه
تهران شهرستان بهارستان شهرنسیم شهر خیابان صیاد شیردزی کوچ سلمک پ۱۲۰