نام موسسه
سازمان مردم نهاد توانیابان امیدوار کهگیلویه
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
243
مرجع صدور پروانه فعالیت
وزارت کشور
موضوع فعالیت موسسه
معلولین
محدوده فعالیت موسسه
شهرستانی
اهداف موسسه
مطالبه گری در حوزه های مربوط به زندگی معلولین. کمک به بهسازی محیط زندگی معلولین.
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
برگزاری جلسات مختلف با معلولین. ایجاد اشتغال برای معلولین. بهسازی فضای زندگی و محیطی معلولین. نظارت بر عملکرد کیفیت زندگی معلولین.
گروه های هدف موسسه
معلولین
سازمانهای دولتی مرتبط
بهزیستی،شهرداری
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه
فلکه جهاد خیابان شهید دستفال کوچه شهید ارجمند