نام موسسه
رویش نشاط و تندرستی
شماره ثبت (طبق آگهی روزنامه رسمی کشور)
13970111191905/2070
مرجع صدور پروانه فعالیت
13970111191905/2070
موضوع فعالیت موسسه
ورزش دختران
محدوده فعالیت موسسه
استانی
اهداف موسسه
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری
عمده ترین فعالیت ها ، پروژه ها و توانمندیهای موسسه
ترویج دوچرخه سواری بانوان
گروه های هدف موسسه
سازمانهای دولتی مرتبط
نشانی سایت اینترنتی
نشانی دفتر مرکزی موسسه