مشاوره سازمان های مردم نهاد
پنج شنبه 1 شهريور 1397
کارت پایان خدمت برای عضویت در سازمان مردم نهاد
آقایی که کارت پایان خدمت ندارد می تواند جزو اعضای سازمان مردم نهاد باشد؟ چه مدت زمانی از ابتدا تا دریافت مجوز می باشد؟

طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، شرایط هیات موسس سازمانهای مردم نهاد به شرح زیر می باشد و داشتن کارت پایان خدمت به عنوان شرط عضویت در تشکل ، پیش بینی نشده است. مدت زمان صدور پروانه فعالیت حدود 2 ماه از تاریخ اخذ موافقت اولیه هیات نظارت است   .

ماده 18: هیئت مؤسس باید دارای شرائط زیر باشند:

الف ـ داشتن هیجده سال تمام.

ب ـ تابعیت ایرانی.

پ ـ دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان درخصوص موضوع فعالیت سازمان.

ت ـ عدم عضویت در گروههایی كه بر اساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكومیت مؤثركیفری به نحوی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

تبصره: هیئت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.