مشاوره سازمان های مردم نهاد
دوشنبه 22 مرداد 1397
انتخاب هیات موسس به عنوان هیات مدیره
آیا هیات موسس می توانند جزو هیات مدیره باشند؟

به طور معمول در بدو تاسیس سازمانهای مردم نهاد ، اعضای هیات موسس می توانند به عنوان اولین مدیران و بازرسان تشکل انتخاب شوند و این مسئولیت را به مدت 2 سال (طبق مدت مقرردراساسنامه)عهده دار شوند.

پس از ثبت شخصیت حقوقی تشکل ،  اعضای هیات موسس مسئولیتی تحت عنوان هیات موسس نخواهند داشت و به عنوان عضو تشکل محسوب می شوند و می توانند مسئولیت هایی را طبق روند مقرر در اساسنامه عهده دار شوند .

 بعد از اتمام مدت تصدی اولین مدیران تشکل ، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین برعهده مجمع عمومی است و کلیه اعضای دارای حق رای می توانند به عنوان نامزد هیات مدیره یا بازرسی ، در انتخابات شرکت کنند. اعضای هیات موسس  نیز  از حق نامزدی برای تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی برخوردار هستند و در صورت کسب آرای لازم ، می توانند این سمت ها را عهده دار شوند. البته باید توجه داشت هیچگونه امتیازی نسبت به سایر اعضا نخواهند داشت و تحت عنوان هیات موسس در انتخابات شرکت نمی کنند و صرفا عضو تشکل محسوب می شوند.