مشاوره سازمان های مردم نهاد
يکشنبه 21 مرداد 1397
نحوه تاسیس انجمن صنفی غیرکارگری
چگونه می توان انجمن صنفی غیرکارگری تاسیس کرد؟ مثل انجمن پرستاران

تاسیس  انجمن های صنفی تخصصی براساس "قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب سال 1360 " انجام می پذیرفت و با توجه به اصلاح این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی ، اقدام در این زمینه به استناد "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی" مصوب1395 صورت می گیرد . پروانه فعالیت انجمن های صنفی تخصصی  توسط کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و گروههای سیاسی مستقر در وزارت کشور صادر می شود.

‌طبق ماده 2 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب سال 1360 ، تعریف زیر در مورد انجمن های صنفی ارایه شده است :

انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده،‌اهداف، برنامه‌ها و رفتارآن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.