مشاوره سازمان های مردم نهاد
يکشنبه 21 مرداد 1397
ویژگی های محل فعالیت و دفتر مرکزی سازمانهای مردم نهاد
در مورد مکان فعالیت سازمان مردم نهاد ، آیا باید حتما سند مالکیت و یا اجاره به نام تشکل را ارائه دهیم و یا اینکه هر آدرسی که حضور داریم را معرفی کنیم. آیا می توان دفتر کار که به نام شرکت اجاره شده است را به عنوان مکان فعالیت های سمن معرفی کنم ؟

 تعیین دفتر مرکزی و محل فعالیت تشکل ، توسط هیات موسس انجام می پذیرد و اتخاذ تصمیم در این زمینه با موافقت اکثریت اعضای هیات موسس است . درصورت موافقت هیات موسس ، شما می توانید بخشی از دفتر کار خود را به عنوان دفتر تشکل اختصاص داده و تابلوی جداگانه ای برای آن نصب کنید. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه امور سازمان مردم نهاد باید به صورت مجزا و مستقل از شرکت ، انجام پذیرد. بعد از ثبت شخصیت حقوقی تشکل ، اتخاذ تصمیم در این زمینه در حیطه اختیارات هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود و تا زمانیکه اقدامی در خصوص تغییر نشانی توسط مراجع مذکور انجام نشده است ، نشانی مندرج در اساسنامه به عنوان دفتر تشکل خواهد بود . درحال حاضر مقررات خاصی در زمینه محل استقرار دفتر مرکزی تشکلهای مردم نهاد به تصویب نرسیده است و نشانی اعلام شده از سوی هیات موسس و هیات مدیره ملاک عمل قرار می گیرد.