مشاوره سازمان های مردم نهاد
پنج شنبه 11 مرداد 1397
آورده اولیه سازمانهای مردم نهاد
آورده سازمانهای مردم نهاد غیر از موسسات خیریه ، حداقل و حداکثر چه میزان می باشد؟

باتوجه به اینکه سازمانهای مردم نهاد در زمره اشخاص حقوقی محسوب می شوند، لذا در بدو تاسیس این سازمانها می بایست درخصوص وضعیت آورده اولیه  در اساسنامه اتخاذ تصمیم شود.

اگر سازمان فاقد آورده اولیه باشد این موضوع در اساسنامه قید می شود و هیات موسس عنوان می کنند که موسسه فاقد آورده مالی یا دارایی اولیه  است . باتوجه به اینکه سازمانهای مردم نهاد دارای ماهیت غیرتجاری ،غیرانتفاعی و عام المنفعه هستند، لذا بسیاری از این سازمانها فاقد آورده مالی می باشند و فعالیت های آنها توسط افراد داوطلب انجام می پذیرد.

اما درصورتیکه سازمان دارای آورده اولیه باشد ، میزان آن به طور معمول  حداقل یک میلیون ریال تعیین می شود و درمورد حداکثر ، تصمیم با هیات موسس است وحدنصاب قانونی در این زمینه وجود ندارد. به عنوان مثال در مورد موسسات خیریه وسازمانهایی که اجرای موضوع فعالیت آنها مستلزم برخورداری از منابع مالی است ، هیات موسس ملزم هستند مقررات موردنیاز در مورد آورده اولیه و دارایی های موسسه را در اساسنامه پیش بینی نمایند.

لازم به ذکر است طبق مفاد ماده 7 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، کلیه اموال و دارایی (آورده اولیه و سایرداراییهایی که در طول فعالیت سازمان ایجاد می شود) ، متعلق به شخصیت حقوقی سازمان مردم نهاد بوده و باید در راستای اجرای اهداف اساسنامه هزینه شود و قابل تقسیم بین اعضای موسس یا مدیران و اعضای سازمان نمی باشد.