مشاوره سازمان های مردم نهاد
يکشنبه 15 فروردين 1400
مهمترین اقدامات تشکل مردم نهاد در طول سال
مهمترین اقداماتت و کارهایی که می بایست درطول یک سال توسط موسسه مردم نهاد انجام شود را اعلام نمائید؟

فعالیت اصلی  تشکل های مردم نهاد در اجرای اهداف مندرج در اساسنامه مصوب متمرکز می شود و هرتشکل اقدامات خود را متناسب با  موضوع فعالیت و منابع و امکاناتی که در اختیار دارد ، طراحی و به مورد اجرا می گذارد . اما باید توجه داشت یک سری اقدامات به طور معمول در کلیه تشکل ها مورد توجه می باشد که درطول سال به مورد اجرا گذاشته شده و تحقق آنها در موفقیت تشکل موثر خواهد بود که به شرح زیر قابل ذکر است :

  • عضو پذیری و جلب مشارکت وهمکاری اعضای تشکل برای اجرای اهداف و برنامه های تشکل
  • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مطابق با اهداف تشکل و اجرای برنامه ها و پروژه ها در راستای اهداف
  • مشارکت در سمینارهای علمی و کارگاههای آموزشی
  • تولید محتوای تخصصی و انتشار جزوات و نشریه و مقالات در راستای موضوع فعالیت و اهداف و برنامه های تشکل
  • برقراری تعامل با جامعه هدف و مخاطبین تشکل و شناسایی نیازهای گروه هدف و برنامه ریزی جهت رسیدگی به آنها
  • جلب حمایت حامیان ، داوطلبان و ادارات دولتی ، نهادهای عمومی  و بخش خصوصی
  • برگزاری مجمع عمومی سالیانه و به اجرا گذاشتن وظایف مجمع عمومی مطابق با اساسنامه تشکل
  • انتشار گزارش عملکرد مالی و اجرایی برای اطلاع اعضای تشکل ، حامیان مالی و افکار عمومی جامعه