مشاوره سازمان های مردم نهاد
يکشنبه 8 فروردين 1400
تمدید پروانه فعالیت تشکل های مردم نهاد
مراحل تمدید پروانه فعالیت موسسه غیر تجاری -خیریه

تمدید ‍ پروانه فعالیت تشکل های مردم نهاد براساس مقررات مرجع صدور پروانه فعالیت  و همچنین مفاد اساسنامه تشکل صورت می پذیرد و معمولا هر دو سال یکبار انجام می شود. برای این منظور  ابتدا مجمع عمومی سالیانه تشکل بمنظور انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شده  و آخرین تغییرات مدیران در روزنامه رسمی کشور ثبت می شود. پس از ثبت تغییرات مذکور، یک نسخه از روزنامه رسمی به همراه گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه ، به مرجع صدور پروانه فعالیت تشکل ارایه گردیده و تمدید پروانه فعالیت مطابق با آخرین تغییرات ،  انجام می شود.