مشاوره سازمان های مردم نهاد
پنج شنبه 14 اسفند 1399
عضویت کارکنان دولت در تشکل مردم نهاد
سلام ایا یک فرد کارمند دولت میتواند سازمان مردم نهاد ثبت کند؟

طبق مفاد آئین نامه تشکل های مردم نهاد عضویت کارکنان دولت خارج از سمت دولتی آنها در تشکل های مردم نهاد بلامانع است.

براین اساس کارکنان دولت به اتکای شخصیت حقیقی خود می توانند در تشکلهای مردم نهاد عضویت داشته باشند.

صرفا استفاده از عناوین و سمت های دولتی در تشکل های مردم نهاد ، فاقد وجاهت قانونی است.