مشاوره سازمان های مردم نهاد
يکشنبه 3 اسفند 1399
انجمن جامعه شناسی سیاسی
سلام برای تاسیس انجمن جامعه شناسی سیاسی استان آذدربایجان غربی باید چکار کرد ؟ 09148350209

طبق مفاد آئین نامه تشکل های مردم نهاد ، این تشکل ها دارای ماهیت غیرسیاسی هستند و لذا موسساتی که برای پیگیری اهداف سیاسی تشکیل می شوند ، در زمره تشکلهای مردم نهاد طبقه بندی نمی شوند. 

درصورتیکه  "انجمن جامعه شناسی سیاسی" دارای ماهیت علمی باشد ، می توان تاسیس آن را به عنوان یک انجمن علمی از وزارت علوم اقدام نمود.