مشاوره سازمان های مردم نهاد
سه شنبه 20 شهريور 1397
عضویت کارکنان دولت در سازمان مردم نهاد
آیا کارمندان دولت درصورتی که حق الزحمه ازسازمان مردم نهاددریافت نکنند می توانند جزو هیات مدیره سازمانهای مردم نهاد باشند یا خیر؟

کلیه اشخاص  با شخصیت حقیقی خود می توانند اقدام به تاسیس سازمان مردم نهاد نموده و یا به عضویت آن درآیند. این موضوع در ماده یک آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد به شرح زیر پیش بینی شده است :  

الف ـ سازمان غیردولتی كه در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود، به تشلكهایی اطلاق می شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحكومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشد.

واژه «غیردولتی» به این معناست كه دستگاههای حكومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی كه خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.

لازم به ذکر است  سازمانهای مردم نهاد  دارای ماهیت غیرانتفاعی هستند و فعالیت در این سازمانها به صورت داوطلبانه  می باشد و لذا  پرداخت حق الزحمه به هیات مدیره این سازمانها فاقد وجاهت قانونی است.

این موضوع در ماده 7 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد به شرح زیر پیش بینی شده است :   

تقسیم دارایی، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.