هیئت وزیران در جلسه های 1394/12/2، 1395/1/11 و 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 104220 مورخ 1393/8/25
اين شرح وظايف در راستاي اجراي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و آئين نامه اجرايي قانون مذكور تصويب و ابلاغ مي گردد
درخصوص ممنوعيت جمع آوري كمك هاي مردمي درسطح معابر عمومي توسط موسسات خيريه و عام المنفعه و حسب گزارشهاي واصله...
دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب نماينده سازمانهاي مردم نهاد در هيات نظارت كشور ، استانها و شهرستانها
دستورالعمل نحوه تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشكلهاي مردم نهاد
ئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي
سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد.
تشكیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، كانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی كه اختصاص به تشكیلات دولتی و كشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود .
در كلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به‌شركت در آن نشر می‌گردد به عمل آید.